આજકાલ બધાને સેટિંગ ડેટિંગ જ કરવું છેં
કોઈને પ્રેમ નથી કરવો..

સેટિંગ વાળા ને મેળ પડી જાય છેં. અને પ્રેમ કરવા વાળા એકલા રહી જાય છેં. 🙁😐✔️

By kaitav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *